บริการเช่า

รถตู้ รถมินิบัส รถบัส

Bus Yutong 43 ที่นั่ง

Bus Yutong 30 ที่นั่ง

Van VIP 9 ที่นั่ง