Showing the single result

  • ลำพูน ลำปาง 2วัน 1คืน

    นั่งรถรางชมเมืองลำพูน ชมจุดสำคัญของเมือง 11 จุด ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง ตลาดทุ่งเกวียน กิจกรรมพิเศษนั่งรถม้าชมเมือง(ไม่รวมค่าบริการรอบละ 150/2ท่าน) วัดพระธาตุลำปางหลวง

Search Tour

Find your dream tour today!

Price range ฿2,000 - ฿2,000